Gallery

SVD Educational & Charitable Trust

Guruma's Birthday - 31 January 2016

Video

8 November 2016

Parthiv Shivling ka Nirmal Din - 14 August 2016

Kalash Yatra - 28 July 2015

Maha Shivratri - 27 February 2014

Sahara India Ke Karya Karta Ki Taraf Se Sahara shree ke liye Havan - 3 September 2014

Gurama ka pehla Aagman apne bhakto ko disha Updesh dete huye - 22 April 2013

Siddh Pith Asthal ki photos- 22 Jun 2013

Guruji Ka Aakhari Aagaman - 22 August 2013

Bhumi Pujan - 6 Jun 2010